dimarts, 13 d’abril del 2010

Estatus de la cooperativa

1. Objectius:

Els compareixents constitueixen la Societat cooperativa denominada COOPERATIVA LA SERRA tenim l'objectiu de cultivar i vendre productes vegetals, de manera ecològica. Es busca una finalitat formativa i educativa.

2. Càrregs

Amb càrrec són:

Hortalà

Secretari

Comercial

3. La Cooperativa es constitueix per temps indefinit i donarà començament el 26 d'agost del 2009.

4- Consell Reactor: EDUCADOR+MENORS TREBALLADORS(CÀRRECS).

Base de la cooperativa

Article 1- DURADA

La cooperativa la serra es constitueix una cooperativa de treball associats.
Els presents estatuts queden dotat de plena personalitat jurídica o la responsabilitat dels socis limitada de les obligacions socials.

Artucke 2-QUI POT SER SOCI

Poden ser esser socis totes les persones que puguin prestar el seu treball de cara realitzat l'objecte.

Article 3- REQUISITS D'ADMISSIÓ

Per l'admissió d'una persona com soci cal complir els requisits següents:

 • L'assenyalat a l'article 2 d'aquests estatuts.
 • Superar un període determinat. Durant el qual la cooperativa i l'espirant valoraran la seva incorporació

Article 4-ADMISSIÓ

L'admissió es decidida per el consell rector que es fomentarà:

 • Les necessitats de la cooperativa
 • Els informes del període de prova

Article 5- OBLIGACIONS DELS SOCIS

 • Assistir a les reunions.
 • Acatar els acords presos per l'equip
 • Realitzar l'activitat laboral establerta.
 • Acceptar els càrrecs i funcions que els hi siguin encomanats.

Article 6- DRETS DELS SOCIS

 • Elegir els càrrecs de la cooperativa.
 • Decidir la finalitat laboral.
 • Exigir informació sobre qualsevol aspecte de la marxa de la cooperativa.
 • Tenir informació i decidir sobre els beneficis econòmics.

Article 7-FALTES DELS SOCIS

 • Faltes lleus: Són aquelles faltes que comparten un avís.
 • Faltes regulars: Són aquelles faltes que comporten una sanció.
 • Faltes greus: Són aquelles faltes que poden comportat l'expulsió de la cooperativa.

Article 8-SANCIONS

Aquestes estaran determinades per la falta que s'hagi comes i l'espai de temps que estiguem.

Aritcle 9-BAIXA DELS SOCIS

La baixa dels socis serà lliure hi rebrà, si es creu oportí, una compensació econòmica.

Si la baixa es causada per una falta greu no rebrà cap compensació econòmica.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada